MAKLUMAT JABATAN

PENGENALAN

  • adalah di antara unit yang ditubuhkan di IPDA.
  • Dikendali oleh seorang Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik komputer serta pembantu operasi.
  • memainkan peranan yang kritikal dan bertanggungjawab ke atas sistem rangkaian yang terdapat di dalam Ipda dan berkaitan dengan peralatan-peralatan ict

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBJEKTIF

  1. Memastikan rangkaian serta keselamatan terjamin dan tinggi sekuritinya untuk penggunaan warga IPDA secara efisien dan terjamin.
  2. Mengurus peminjaman dan pergerakan ict,mengenalpasti kedudukan perkakasan ict dan merekod keadaan status perkakasan.
  3. Memberi pendekatan serta pendedahan kepada penggunaan teknologi yang canggih serta pantas dengan tahap penggunaan yang maksima.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FUNGSI

Antara fungsi-fungsi Unit ICT adalah seperti berikut:

  • Merancang, membangun dan mengawalselia inisiatif-inisiatif ICT seperti penyediaan prasarana pengkomputeran, pembangunan sistem aplikasi, pengurusan perolehan perkakasan serta perisian, pengurusan latihan dalam bidang ICT dan pelupusan perkakasan ICT Institut
  • Membangunkan dan menyelenggara prasarana rangkaian komunikasi;
  • Menyediakan perkakasan dan perisian komputer untuk institut serta memastikan keselamatan dan integriti data; dan
  • Memberikan khidmat sokongan bagi memastikan operasi-operasi sistem ICT berjalan lancar.